Formación Convalidación de títulos CSD

Convalidació de títols CSD

Homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors de Vela

D'acord amb la “Resolució de 13 de desembre de 2011, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publiquen els criteris aprovats per la Comissió creada per ORDRE de 8 de novembre de 1999, per a les propostes d'homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors de vela” la tramitació de l'expedient d'homologació de titulacions federatives obtingudes abans de juliol de 1999 i les del Període Transitori, és la següent:


PRIMER: Tindre al dia els següents documents:

  1. Llicència federativa en vigor
  2. Disposar de la titulació / diploma 


SEGON: Enviar el següent formulari juntament amb la documentació sol·licitada a la Secretària General del Consejo Superior de Deportes al carrer Martín Fierro 5,-28040, MADRID. (També es pot presentar personalment en el Registre del CSD, i compulsar tota la documentació).

  1. Sol·licitar l'Homologació, Convalidació i Equivalència Professional amb els Ensenyaments Esportius de Règim Especial, a través del formulari que figura en l'enllaç, degudament emplenat: https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Pdf/991946_solicitud.pdf
  2. Marcar en la sol·licitud l'apartat corresponent a convalidar “objecte de sol·licitud”
  3. Adjuntar la documentació sol·licitada “Documentació que adjunta”


IMPORTANT (*): el termini de tramitació finalitza el 26 de desembre de 2021 (NOMÉS PER A FORMACIONS DEL PERÍODE TRANSITORI ANTERIORS A 1999)

(*) Les formacions de període transitori, realitzades amb posterioritat a 1999, no tenen data de caducitat del procediment.